Category Medycyna

Reakcja hiperwentylacji

Wspomniana reakcja hiperwentylacji świadczy m.in. o tym, że u kobiety w fazie ustępowania podniecenia istnieje potencjalna możliwość do ponownej reakcji orgastycznej, jeśli kobieta jest stymulowana seksualnie. Szczególnie duża łatwość do ponownych reakcji orgastycznych występuje u kobiety wówczas, gdy napięcie seksualne w fazie ustępowania podniecenia równa się napięciu w fazie plateau. U mężczyzn w fazie ustępowania podniecenia pojawia się okres oporności na stymulację seksualną i dopiero po jego przeminięciu możliwe jest uzyskanie wyższego napięcia seksualnego pod wpływem stymulacji seksualnej. W zasadzie fizjologiczna zdolność mężczyzny do reakcji na ponowną (po orgazmie) stymulację seksualną jest o wiele mniejsza i powolniejsza niż u kobiety.

Cały wpis

Frustracja seksualna

Deprywacja seksualna oznacza taką sytuację, w której istnieje względnie trwała niemożność zaspokojenia potrzeby seksualnej. W sytuacji takiej mogą znajdować się ludzie, którzy wskutek okoliczności obiektywnych lub związanych z brakiem odpowiedniej umiejętności nawiązywania kontaktu pozbawieni są możliwości zaspokojenia potrzeby seksualnej w sposób zgodny z przyjętym ukierunkowaniem (np. poprzez stosunki heteroseksualne). Deprywowany seksualnie jest więc człowiek, który nie ma w swoim otoczeniu odpowiedniej osoby nadającej się do nawiązania kontaktu seksualnego. Sytuacja taka występuje u osób żyjących w zamkniętych środowiskach społecznych, np. u więźniów, żołnierzy z odległych garnizonów, niekiedy członków wypraw naukowych itp. Cechą charakterystyczną sytuacji tego typu jest przewlekły brak partnera i pełna na ogół świadomość braku możliwości nawiązania kontaktów seksualnych przez dłuższy czas.

Cały wpis

Nowoczesne podejście do zagadnienia normy i patologii w seksuologii

Kobieta ucieleśniała jedynie ideał macierzyński, któremu obce są uniesienia i rozkosz seksualna. Kobieta, która zbyt jawnie okazywała swoje potrzeby seksualne lub też demonstrowała objawy żywego pobudzenia seksualnego w czasie kontaktów seksualnych mogła się narazić na zarzut „zepsutej”, „wyuzdanej” oraz „zboczonej”. Gdyby podejście do owych zjawisk było wówczas konsekwentne, być może doszłoby do prób leczenia normalnie – według naszych obecnych ocen – reagujących kobiet. Celem tego „leczenia” byłoby wygaszenie u nich potrzeb seksualnych. W epoce tej zresztą wszelkie kontakty seksualne uważane były za normalne, jeśli tylko podejmowane były z zamiarem płodzenia potomstwa. Podjęcie kontaktów seksualnych jedynie dla uzyskania rozkoszy, bez zamiaru płodzenia, było potępiane w kategoriach moralnych, chociaż – w odniesieniu do mężczyzny – nie było kategoryzowane jako nienormalność w sensie medycznym. Praktyki oralno-genitalne, które do niedawna uważane były za absolutny wyraz zboczenia seksualnego, nadającego się do „leczenia”, mieszczą się obecnie w granicach normy, jeśli spełniają pewne warunki. Wiele szkód w psychice wyrządziło negatywne nastawienie do masturbacji w okresie dojrzewania oraz do nocnych polucji, które uznawane były za zboczenia seksualne i „leczone” wszelkimi dostępnymi środkami. Jeszcze na początku XX wieku konstruowano specjalne aparaty zaciskające mechanicznie cewkę moczową celem uniemożliwienia wytrysku. Aparaty te zakładane były na całą noc, aby uniemożliwić występowanie polucji nocnych. Cały arsenał środków używanych do zwalczania masturbacji przyczyniał się do powstania wielu urazów jatrogennych i nerwic. Jeszcze do dziś spotyka się pacjentów, zwłaszcza w wieku młodzieńczym, którzy zgłaszają się z prośbą o wyleczenie z „ciężkiego zboczenia”, za jakie uważają uprawianie masturbacji. Ludzie ci zwykle cierpią na zaburzenia nerwicowe, uwarunkowane nie tyle jakimikolwiek przejawami seksualności (masturbacją, polucjami, nocnymi erekcjami, praktykami oralno-genitalnymi itp.), ile brakiem ich akceptacji oraz przekonaniem, że są to zjawiska patologiczne. Do niedawna uważano również, że orgazm łechtaczkowy kobiety jest oznaką jej niedojrzałości, upośledzenia oraz ma mniejszą wartość w porównaniu z orgazmem pochwowym. Jeszcze kilka lat temu spotykano próby „leczenia” zmierzające do zamiany orgazmu łechtaczkowego na pochwowy. 'Badania dowiodły jednak, że orgazm łechtaczkowy i pochwowy mają taką samą wartość biologiczną i wywołują takie same reakcje fizjologiczne dlatego obecnie w kategoriach normy oceniany jest zarówno orgazm pochwowy, jak i łechtaczkowy.

Cały wpis

Zmiany hormonalne w okresie klimakterium

Rozmiary jajnika zaczynają ulegać zmianie – to jest zmniejszać się – po 30 roku życia. Jednak do powolnego wygasania funkcji jajnika dochodzi między 45 a 60 rokiem życia. Na okres ten przypada klimakterium, przejście od okresu płodności do okresu starości. W tym czasie dochodzi zwykle do ostatniego krwawienia, regulowanego przez jajnik, a następnie do zatrzymania menstruacji, do menopauzy. W ostatnich dziesiątkach lat rejestruje się trend do obniżenia wieku wystąpienia menarche oraz do późniejszego wystąpienia menopauzy, co wywołuje przedłużenie okresu płodności. Przedłużenie tego okresu jest jednak nieproporcjonalne do przedłużenia całego życia człowieka. Dlatego też przy przeciętnej długości życia, kobieta żyje ponad 20 lat (czyli ponad 1/3 całego swojego życia) poza okresem płodności. Jeszcze przed 100 laty przeciętny wiek życia w Europie był równy mniej więcej wiekowi menopauzy. Tak długi okres między zakończeniem aktywności jajnika a końcem życia jest dany jedynie człowiekowi inne ssaki giną wcześniej.

Cały wpis

Zapłodnienie część 2

Sam proces zapłodnienia najczęściej ma miejsce w bańce jajowodu. Ruchy jajnika i jajowodu sprawiają, że w chwili jajeczkowania lejek jajowodu znajduje się obok dojrzałego pęcherzyka Graafa wskutek czego jajo wraz z płynem pęcherzykowym przedostaje się do światła jajowodu. Komórka jajowa może być zapłodniona przez okres do 48 godzin. Jeśli dojdzie do zapłodnienia oraz zagnieżdżenia się jaja płodowego w błonie śluzowej macicy, wówczas organizm kobiety ulega dalszym zmianom związanym z istnieniem ciąży. J.śli nie dojdzie do zapłodnienia lub dojdzie do niego, lecz jajo płodowe nie zagnieździ się w błonie śluzowej macicy, wówczas dochodzi do cofania się zmian przystosowawczych nastawionych na optymalne przygotowanie organizmu kobiety do zapłodnienia, ciąży i porodu. Płyn pęcherzykowy, który wraz z jajem dostał się do jajowodu wywiera pozytywnie chemotaktyczny 4 wpływ na ruchy

Cały wpis

POCHWA – OPIS

Pochwa jest narządem przeznaczonym przede wszystkim do spółkowania. Stanowi ona jednak również część kanału rodnego, a poza tym umożliwia wydalanie na zewnątrz z macicy krwi miesięcznej oraz wydzieliny gruczołów.

Cały wpis

Zapalenie przymacirza

Jeśli dojdzie do przedwczesnego zamknięcia otworu, przez który wydostaje się .ropa, lub jeśli ona nie mogąc odpływać swobodnie zacznie znowu gromadzić się w przymaciczu, znowu podnosi się ciepłota ciała, dopóki w następstwie ponownego przebicia ropnia nie nastąpi polepszenie.

Jest rzeczą zrozumiałą, że w ten sposób choroba może trwać przez całe miesiące i lata osłabiając kobietę coraz bardziej i może doprowadzić w końcu do zgonu, jeśli przez zabieg chirurgiczny odpływ ropy i całkowite opróżnienie jamy ropnia nie zostaną zapewnione.

Ropa toruje sobie drogę wzdłuż naczyń krwionośnych. Z chwilą dojścia jej do tętnicy podbrzusznej łatwo może przedostać się w okolicę foramina supra et infrapyriformia, a stąd przez jor amen stiprapyriformia do naczyń pośladkowych górnych, a przez foramen infrapyriforme do naczyń pośladkowych dolnych i do naczyń sromowych wewnętrznych.

Cały wpis

Guzy nadnerczopodobne

Utkanie tych rzadkich guzów podobne jest mikroskopowo do istoty korowej nadnercza. Pojawienie się w jajniku tkanki właściwej nadnercza tłumaczy sję szczególnymi warunkami, w jakich jajnik rozwija się w życiu płodowym. Jest rzeczą wiadomą, że narząd ten pozostaje w ścisłej łączności z innymi sąsiednimi tkankami przez stosunkowo długi okres życia płodowego i że dopiero po wytworzeniu się dwóch fałdów obejmujących jego więzadło oddziela się od sąsiedniego utkania. Dzieje się to w tym okresie życia płodowego, kiedy komórki już są zróżnicowane. Jeśli te fałdy zajmą większą przestrzeń niż w warunkach prawidłowych, mogą objąć także utkanie niejajnikowe (nadnercza). Tym się tłumaczy, że u noworodka we wnęce jajnika stwierdza się stosunkowo często utkanie nadnercza. Wysepki takiego utkania mogą stać się punktem wyjścia nadnerczaka (hypemepkroma). Czasami jednak dochodzi do rozwoju tego guza w następstwie przerzutu z ogniska pierwotnego w nadnerczu. Podobnie jak tkanka nadnercza może ulec wszczepieniu do jajnika w życiu płodowym utkanie pranercza. W następstwie bujania nowotworowego powstaje wtedy guz zwany mesonephroma (opisany w r. 1939 przez Schillera).

Cały wpis

Cechy raka szyjki macicy

Wygląd szyjki macicy oglądanej gołym okiem przedstawia się rozmaicie. Zależy on nie tylko od okresu rozwoju nowotworu, od pierwotnej jego siedziby, ale i od cech, które rak przejawia – zda się – od samego początku. Doświadczenie uczy bowiem, że jedne postacie raka szyjki wykazują już bardzo wcześnie skłonność do rozpadu, inne zaś do wzrostu i to albo na zewnątrz (carcinoma exophyticum), albo ku wewnątrz (carcinoma endcphyticum), że udział łączno- tkankowego podścieliska w tworzeniu się raka jest duży lub mały, że niektóre raki szyjki są dobrze ukrwione, a inne upośledzone pod tym względem itd. Cechy te zacierają się wprawdzie w miarę postępującego zniszczenia części pochwowej przez nowotwór, ale we wczesnych okresach jego rozwojlt uwzględnienie szeregu tych znamiennych szczegółów uprawnia do rozróżnienia kilku postaci raka szyjki.

Cały wpis

Sposoby definiowania norm moralnych

Taki pogląd cechuje wielu socjologów. Oto nader charakterystyczna pod tym względem wypowiedź H. T. Christensena (1972): „Naukowiec nie może jako naukowiec objaśniać żadnych zasad moralnych, gdyż tym samym przekroczyłby swoje kompetencje. Może on co najwyżej wskazywać na zasięg (Tragweite) jakiegoś problemu i w ten sposób dostarczać niezbędnych informacji dla racjonalnych i odpowiedzialnych procesów podejmowania decyzji”. I gdzie indziej: „Jeśli chodzi o określenie pozycji (różnych zachowań) zajmowanej w hierarchii wartości, naukowiec musi pozostać neutralny. Chociaż, oczywiście, ma on własne przekonania moralne i sądy o wartości, to jednak jako naukowiec musi być w zagadnieniach moralnych niezaangażowany (unparteisch)’'. W takim ujęciu sprawy „naukowiec” dostarcza materiału i informacji dla „nienaukowców”, którzy podejmują decyzję, dokonują wyboru norm i ich sformułowania itd. Jest to jedna z przyczyn tego, że wychowanie seksualne niewiele otrzymuje pomocy od nauk empirycznych, bo to, co budzi u wychowawców najwięcej niejasności i niepokoju, pozostaje programowo poza zasięgiem naukowych zainteresowań naukowców.

Cały wpis

Objawy rozwoju mięśniaka podśluzowego

Spośród objawów towarzyszących rozwojowi mięśniaka podśluzowego należy na pierwszym miejscu postawić krwawienia. Występują one zrazu tylko podczas miesiączki, ale mogą być już od początku bardzo obfite. Przejawia się także skłonność do przedłużonych krwawień miesiączkowych, które trwać mogą nawet przez cale tygodnie. Następstwem tego jest niedokrwistość chorej, która pociąga za sobą szereg takich objawów podmiotowych, jak osłabienie, niechęć do pracy, bóle głowy, brak apetytu, bicie serca itd.

Bóle towarzyszące mięśniakom podśluzowym występują zwykle również podczas miesiączki i trwają czasem aż do jej ukończenia. Odpowiadają one skurczom macicy, która stara się usunąć z jamy swej mięśniaka albo krew, nie mogącą odpływać z powodu zwężającego jamę macicy guza.

Cały wpis

Komunikacja zapachowa

U małp zmiany wyglądu okolicy anogenitalnej, poza innymi funkcjami, służą przyciąganiu uwagi samca. Wydaje się, że ta forma zalotów ma swój odpowiednik także w socjoseksualnych zachowaniach człowieka. Należą tu wszystkie bardzo złożone formy zachowania, które mają budzić zainteresowanie przedstawiciela płci przeciwnej, a więc typowy dla danej płci sposób zachowania, ubierania się, poruszania się, u kobiet malowanie się, a także oddziaływanie słowne. Działalności tego rodzaju poświęcony jest ogromny procent ogólnego repertuaru zachowań ludzi w okresie reprodukcyjnym. U niektórych plemion pierwotnych spotykamy się z jeszcze inną formą informowania o swojej aktywności seksualnej. Polega ona na tym, że u kobiet z tych plemion dochodzi do bardzo znacznego przerostu warg sromowych mniejszych powodującego, że wystają one na zewnątrz i mogą być widoczne ze znacznej odległości. Przerost ten występuje jako cecha antropologiczna, na przykład u Ho- tentotek (tzw. fartuszek hotentocki), bądź też jest wynikiem specjalnych manipulacji stosowanych od wczesnego dzieciństwa. W czasie pobudzenia seksualnego takie wystające wargi obrzmiewają i zmieniają zabarwienie, stanowiąc dla znajdującego się obok mężczyzny wizualną informację o gotowości seksualnej partnerki (analogia do obrzmiałej okolicy anogenitalnej samic małp w okresie rui), W tym kontekście niezwykle interesującą wydaje się obserwacja Mastersa i Johnson (1966), którzy stwierdzili jaskrawoczerwone zabarwienie warg sromowych mniejszych u kobiet w czasie silnego pobudzenia seksualnego. Być może, że jest to relikt z tych czasów, gdy wargi sromowe mogły być widoczne z zewnątrz (wskutek przyjmowania postawy czworonożnej) i zmiany ich wyglądu stanowiły informację dla osobnika pici przeciwnej. Przypuszczenie to potwierdzałaby obserwacja Eibla-Eibesfelda (1975) prezentacji genitalnej u Buszmenek (występującej co prawda w kontekście agresywnym jako forma wykpiwania).

Cały wpis

Rozpoznanie gruźlicy

W „suchej“ gruźlicy zabieg jest chociażby z tego powodu niestosowny, że w następstwie rozrywania nieraz silnych zrostów z jelitami może przyjść do wytworzenia się przetoki. Ale i w przypadkach gruźlicy wysiękowej dokonujemy otwarcia brzucha tylko z konieczności, kiedy płyn wolny gromadzi się bardzo szybko, gdyż rana pooperacyjna goi się źle i ulega nieraz gruźliczemu zakażeniu.

Zabieg operacyjny jest stanowczo przeciwwskazany, jeśli chora gorączkuje i jeśli w płucach lub w jelicie rozwija się sprawa gruźlicza, gdyż w tych przypadkach przyczynia się on do pogorszenia ogólnego stanu chorej.

W przypadkach kiedy rozpoznanie gruźlicy jest w pewnej mierze ustalone,

Cały wpis