CZYM JEST PRAWIDŁOWE ZACHOWANIE SEKSUALNE?

Powyższe rozważania upoważniają do stwierdzenia, że prawidłowe zachowanie seksualne cechuje się tym, że nie wyklucza bądź nie ogranicza w stopniu bardzo znacznym i niezależnie od woli potencjalnego prawdopodobieństwa spełnienia trzech funkcji: 1) reprodukcyjnej, 2) psychologicznej i 3) społecznej. Wszystkie te funkcje mają bezpośredni zwią- zek z przetrwaniem gatunku i składają się na biologiczne cechy prawidłowego zachowania seksualnego. Użyte nazewnictwo ułatwia jedynie wyodrębnienie poszczególnych wymaganych cech zachowania: 1) funkcja reprodukcyjna oznacza zachowanie zapładniające, 2) funkcja psychiczna oznacza zaspokojenie potrzeby seksualnej, 3) funkcja społeczna oznacza tworzenie więzi. Jedynie dwa rodzaje zachowania seksualnego nie mogą być kwalifikowane według powyższych kryteriów (będzie to omówione w następnym podrozdziale). Należy natomiast wspomnieć, że w biologicznym aspekcie i w odniesieniu do człowieka wymienione powyżej warunki prawidłowości zachowania seksualnego mają podstawowy charakter. Istnieje jednak jeszcze szereg innego rodzaju warunków prawidłowości tego zachowania, wywodzących się z norm odmiennego typu.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>