AMINY KATECHOLOWE

Adrenalinę, noradrenalinę i dopaminę zalicza się do grupy związków będących pochodnymi pirokatechiny, zwanych powszechnie aminami ka- techolowymi (katecholaminami). Aminy katecholowTe są wytwarzane w komórkach chromochionnych rdzenia nadnerczy, w zakończeniach po- zazwojowych nerwów współczulnych oraz w ośrodkowym układzie nerwowym. Głównym miejscem wytwarzania adrenaliny są komórki chro- mochlonne rdzenia nadnerczy. Noradrenalina powstaje przede wszystkim w obrębie pozazwojowych zakończeń nerwowych, w mniejszym stopniu w rdzeniu nadnerczy i w ośrodkowym układzie nerwowym. Trzecia amina katecholowa – dopamina – jest bezpośrednim prekursorem noradrenaliny i jest obecna w dużym stężeniu w obrębie nerwów współczulnych i rdzeniu nadnerczy oraz w ośrodkowym układzie nerwowym.

Głównym prekursorem amin katecholowych jest tyrozyna, która pod wpływem hydroksylazy ulega przemianie do 3,4-dihydroksyfenyloalani- ny (DOPA) (ryc, 19). Następnym etapem jest dekarboksylacja DOPA. Pod wpływem dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych z DOPA powstaje 3,4-dihydroksyfenyIoetyloamina (dopamina). Dalszy etap biosyntezy polega na przemianie dopaminy do noradrenaliny w obecności enzymu p-hydroksylazy. Ostatni etap biosyntezy amin katecholowych odbywa się głównie wr rdzeniu nadnerczy. Polega ona na przekształceniu noradrenaliny pod wpływem N-metylotransferazy do adrenaliny.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>