UNIECZYNNIANIE

Aminy katecholowe wstrzyknięte dożylnie są szybko usuwane z krążenia. Okres półtrwania noradrenaliny we krwi jest krótszy niż 1 min. pierwotną przyczyną znikania amin katecholowych z krwi jest ich intensywne wychwytywanie przez tkanki, gdyż krew nie zawiera enzymów rozkładających aminy katecholowe.

Noradrenalina i w mniejszym stopniu adrenalina są wychwytywane przez zakończenia nerwów współczulnych w sercu, śledzionie, płucach i przez komórki chromochłonne (tzw. wychwyty, a także przez pozaneuro- nalne struktury komórkowe (tzw. wychwyt»). Wychwyt,, jest jedynym sposobem usuwania z krążenia izoprenałiny, która nie jest substratem dla wychwytu Wychwytj wykazuje małą pojemność i jest stereospecyficzny, co oznacza, że lewoskrętne izomery noradrenaliny i adrenaliny są sprawniej gromadzone w neuronach adrenergicznych niż izomery prawoskrętne. Wychwyt, wykazuje dużą pojemność i nie jest stereospecyficzny. Wychwyt jest blokowany np. przez dezypraminę lub kokainę, a wychwyt2 jest hamowany przez metabolity amin katecholowych, np. przez normeta- adrenalinę.

Wewnątrzkomórkowy rozkład amin katecholowych jest zjawiskiem wtórnym w stosunku do wychwytu. Biologiczny rozkład amin katechoło- wych odbywa się przy udziale dwu enzymów: katecholo-O-metylotransfe- razy (COMT) i monoaminooksydazy (MAO) (ryc. 3).

COMT w obecności jonów Mg:+ katalizuje przenoszenie rodnika metylowego z S-adenozylometioniny do grupy 3-hydroksylowej amin katecholowych. Powstające w ten sposób 3-metoksypochodne dopaminy, noradrenaliny i adrenaliny noszą odpowiednio nazwy: metoksytyramina, normet- adrenalina (normetanefryna) i metadrenalina (metanefryna). Największe stężenia COMT (podobnie jak MAO) spotyka się w wątrobie i w nerkach, chociaż są to enzymy występujące w większości narządów,

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>