Przedmiot zbrodni na tle seksualnym

– 1. Przedmiotem tego opracowania jest prawnicza i kryminologiczna analiza przestępczości seksualnej. Przez analizę prawniczą rozumie się tu krytyczny rozbiór opisu przestępstw seksualnych w ustawie karnej, oczywiście na tle praktyki sądowej i społecznego doświadczenia. Analiza kryminologiczna to natomiast rozpatrywanie aspektów jakościowych oraz ilościowych zjawiska i procesu przestępczości seksualnej (tj. analiza fenomenologiczna, strukturalna i dynamiez- na) oraz jej genezy (analiza etiologiczna). Tak pojęta analiza kryminologiczna zahacza, siłą rzeczy, o problemy natury psychologicznej, socjologicznej, seksuologicznej, które są tematem odrębnych działów tej książki. Toteż problemy te zostaną tu omówione w skromnym, zupełnie niezbędnym zakresie.

– 2. Co należy w kontekście tego opracowania rozumieć przez przestępstwa seksualne? Odpowiedź na to pytanie wstępne może być udzielona zarówno ze stanowiska prawniczego, jak i kryminologicznego. Ze stanowiska prawniczego mamy tu na myśli takie typy zachowań ludzkich (wraz z‘ich skutkami) powiązanych z życiem seksualnym człowieka, jakie są zakazane, przez ustawodawstwo karne. Jest to określenie niejako formalne, umowne, bez pretensji do funkcji definicji analitycznej.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>