Około 7 miesiąca życia płodowego

Jeśli pierwotny zawiązek będzie przekształcony w jajnik, wówczas komórki nabłonka powierzchow-nego mnożą się i je-dnocześnie wrastają w głąb gruczołu. Komórki większe, prawie wszystkie, wchodzą pod nabłonek po-wierzchniowy i towa-rzyszą im również ko-mórki mniejsze, które prócz tego stanowią powłokę zewnętrzną na tym narządzie. Komórki mniejsze otaczają dookoła komórkę większą jedną warstwą, tworząc tzw. praiajka. Cale gniazda prajajek są porozdzielane tkanką łączną na oddzielne grupy, nazwane kępkami Waldeyera lub sznurami Pfliigera (ryc. 3). Stopniowo tkanka łączna otacza coraz mniejsze gniazda, aż ostatecznie każde pra- jajko zostanie otoczone powłoką łącznotkankową. Twory te noszą nazwę pęcherzyków pierwotnych (folliculi primordiales) (ryc. 4).

Około 7 miesiąca życia płodowego produkcja jajek zostaje zahamowania, nato-miast same prajajka rosną i powstają z nich duże komórki, 'o pęcherzykowatym jądrze, noszące nazwę — owocytów I rzędu. Równocześnie ze wzrostem prajaj- ka mnożą sdię otaczające go komórki nabłonkowe, co sprzy ja powiększaniu się pęcherzyków pierwot- — stertom

Dojrzały pęcherzyk Graafa (ryc. 6) jest to twór kulisty, o średnicy 1—2 cm. Główną jego zawartość stanowi jasny płyn (liquor folliculi), gromadzący się w rosnącym pęcherzyku, między komórkami błony ziarnistej (membrana granulosa), ułożonymi w licznych warstwach dokoła owocytu. Jest on wytworem zarówno błony, ziarnistej, jak i otoczki wewnętrznej pęcherzyka (tunica interna folliculi). Nabłonek

Ten na pozór drobny proces, odbywający się w ustroju kobiety, jakim jest jajeczkowanie, ma potężny wpływ na cały jej ustrój. Dziewczynka dojrzewa płciowo, pokwiita i powstaje z niej kobieta. Równocześnie z pokwitaniem występuje miesiączkowanie.

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>