Leki przeciw arytmiczne

Działanie kardiodepresyjne występuje również przy stosowaniu leków z grupy antagonistów wapnia. Ta grupa leków ze względu na specyfikę ich działania wymaga osobnego omówienia. Hipotonia i rzadkoskurcz zostały podane w tabeli 18.1 jako działania niepożądane werapamilu i nife- riipiny. W pewnym uproszczeniu, leczniczy wpływ antagonistów wapnia polega na hamowaniu pobudzenia ATPazy miofibryli, powodując w ten sposób zmniejszony napływ jonów wapniowych do sarkoplazmy włókie- nek serca i mięśni gładkich [4, 15]. Następstwem tego jest mniejsza kurczliwość mięśnia sercowego (działanie inotropowe ujemne) i zwolnienie czynności serca (ujemne działanie chronotropowe). Ma to wpływ na parametry hemodynamiczne obniża się ciśnienie tętnicze krwi, czasem dochodzi do dość znacznego zwolnienia czynności serca. Równocześnie jednak następuje rozszerzenie mięśni gładkich tętnic obwodowych i wieńcowych, co daje zmniejszenie oporu obwodowego i ciśnienia napełniania lewej komory. Poprawia to przepływ wieńcowy i powoduje zwiększenie objętości minutowej. To więc, co z pozoru jest działaniem niepożądanym (hipotonia, rzadkoskurcz], w swojej istocie jest mechanizmem oszczędzającym tlen. Stanowi to właściwy mechanizm działania przeciwarytmicz- nego „antagonistów wapnia” w komorowych zaburzeniach rytmu w ChNS. Należy jednak pamiętać, że w dusznicy bolesnej, przebiegającej z ewidentną niewydolnością krążenia, nadmierne obniżenie ciśnienia lętnicze-

– 278 go i zwolnienie czynności serca mogą pogłębiać objawy dekompensacji krążenia. U chorych więc z zaburzeniami rytmu, lecz jednocześnie z niewydolnym sercem stosowanie „antagonistów wapnia” musi być prowadzone z dużą ostrożnością bądź jest w ogóle przeciwwskazane [4, 15].

Spośród leków przeciw arytmicznych spora część pogarsza przewodzenie przedsionkowo-komorowe i śródkomorowe. Właściwość ta ogranicza niekiedy wykorzystanie niektórych leków przeciwarytmicznych, jako że dość często zaburzenia rytmu przebiegają z upośledzonym przewodzeniem [23, 26, 28],

Zostaw Komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>