Category Medycyna

Zmiana okresowości miesiączek

Cechą najbardziej znamienną dła okresu przekwitania są zaburzenia cyklu miesięcznego. Polegają one na zmianie w okresowości miesiączek, które stają się nieregularne i pooddzielane nieraz dłuższymi lub krótszymi przerwami. Zmienia się również ich nasilenie. Stają się one krótsze i skąpsze lub dłuższe i obfitsze, tak że kobieta jest narażona niejednokrotnie na osłabiające ją w znacznym stopniu upływy krwi. Jest to dowodem nie tylko upośledzenia czynności hormonalnych jajników, które nie mogą już kierować prawidłowym cyklem miesięcznym i nie stanowią dostatecznego bodźca dla odbywających się dotąd prawidłowo zmian w śluzówce macicy, ale równocześnie są także przejawem osłabienia mięśniówki macicy, która zaczyna ulegać zwyrodnieniu lącznotkankowemu i zanikowi.

Cały wpis

Leczenie metropatii

Metropathia iunenilis, jako zaburzenie okresu pokwitania, jest schorzeniem szczególnie groźnym nie tylko ze względu na wiek chorej, lecz również ze względu na szczególne warunki anatomiczne w tych przypadkach. Macica młodych dziewcząt wykazuje bowiem bardzo często cechy dziccięcości, a zdolność kurczenia się jej mięśniówki bywa w tym wieku bardzo upośledzona. Zespolenie się zaburzenia natury hormonalnej tego typu, które powoduje obfite krwawienia, ze źle wykształconym urządzeniem przeciwdziałającym krwawieniu, sprawia, że leczenie metropatii okresu pokwitania jest szczególnie trudne.

Niezależnie od podawania dużych dawek prolutonu we wstrzyknięciach po 10 mg codziennie przez 6-8 dni wchodzi tu w rachubę przetaczanie krwi ciężarnych, które – zdaniem pewnych badaczy – prowadzi w większości przypadków do szybkiego i trwałego wyleczenia.

Cały wpis

Zapalenie przydatkó i wynikające z tego powikłania

W przypadkach powikłanych zapaleniem przydatków, kiedy jakiekolwiek zabiegi wewnątrzmaciczne są przeciwwskazane, a krwawienie utrzymuje się nadal mimo zastosowanego leczenia, zalecić można tamponadę pochwy gazą antysep- tyczną, przepojoną żelatyną lub koagulenem. Gazę powinno się usunąć po upływie 6-8 godzin, po czym – po przepłukaniu pochwy ciepłą wodą – wprowadzić nowy tampon, jeśli krwawienie nie ustało.

Dobre usługi w tamowaniu krwotoków z części rodnych oddaje czasem stosowanie energii promienistej (rad, Roentgen) i elektroterapii (patrz wyżej).

We wszystkich przypadkach krwawień z macicy chodzi o jaknajszybsze i najdokładniejsze stwierdzenie ich przyczyny, gdyż zastosowanie środków leczniczych powinno być uzasadnione. U kobiet w okresie dojrzałości płciowej należy przede wszystkim wyłączyć poronienie. Jeśli badaniem wewnętrznym stwierdzimy istnienie nowotworu, to stosowanie leków podawanych doustnie, przestrzyknięć pochwy ciepłą i zimną wodą

Cały wpis

Rola nikotyny w życiu płciowym kobiety

Zapatrywania na rolę nikotyny w życiu płciowym kobiety są dość rozbieżne. O ile jeszcze przed trzydziestu laty badacze niemieccy, z Bardenheuerem na czele, widzieli w niej jedną z ważnych przyczyn zaburzeń miesiączkowych i niepłodności, o tyle doświadczenia i statystyki czasów nowszych ujmują to zagadnienie bardziej optymistycznie.

Pomijając szkodliwość tytoniu w ogólności należy przyjąć, że małe dawki nikotyny nie wywierają na jajniki żadnego wpływu (nawet pośredniego). Duże dawki, podawane wielokrotnie i wiodące do przewlekłego zatrucia, wywierają na gruczoły płciowe kobiety nieznaczny wpływ, którego dowodem są stwierdzane niekiedy na zwierzętach doświadczalnych, poddanych działaniu nikotyny, zmiany zwyradnia- jące jajników. Wykazano również, że pod wpływem dużych dawek tego alkaloidu przychodzi do zaburzeń w procesie dojrzewania tak pęcherzyka Graafa, jak i ciałka żółtego. Cykl miesięczny przebiega wtedy nieprawidłowo, ale po pewnym czasie– mimo dalszego podawania nikotyny – wraca przeważnie do

Cały wpis

Badania kliniczne nad działaniem izofluranu

Enfluran działa na układ krążenia słabiej niż halotan. Nie daje widocznej zmiany kurczliwości zdrowego mięśnia sercowego, choć „uczula” go nieznacznie na działanie egzogennych amin katecholowych. Niemiaro- wości po enfluranie występują rzadko i środek ten może być stosowany przy dużym stężeniu endogennych amin katecholowych. Zwiększa on przepływ krwi przez skórę i mięśnie [7], W początkowym okresie znieczulenia ogólnego enlluran powoduje przejściowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, średnio o ok. 15°/o poziomu wyjściowego. Stwierdza się też zmniejszenie objętości wyrzutowej serca średnio o 12% i wzrost ośrodkowego ciśnienia żylnego średnio o 69% [16]. Ciśnienie krwi wyraźnie obniżone podczas indukcji znieczulenia ogólnego (nie jest groźne dla zdrowego człowieka, gdyż nie jest większe niż obniżenie ciśnienia podczas snu fizjologicznego) wyrównuje się podczas trwania anestezji i może ponownie zmniejszyć się przy stosowaniu dużych stężeń enfluranu.

Cały wpis

Jajnik

Jajnik składa się z dwóch części: korowej (miąższowej) i rdzennej (naczyniowej). W zewnętrznej części korowej mieszczą się pęcherzyki Graafa w rozmaitych stadiach dojrzewania i pęcherzyki pierwotne (folliculi primordiales). Najbardziej powierzchowna część kory jajnika nosi nazwę błony białawej (tunica albuginea), zgodnie ze swym znamiennym wyglądem. Powierzchnia jej jest pokryta warstwą nabłonka walcowatego (nabłonka rozrodczego).

Cały wpis

Rodzaje przemieszczeń macicy

Rozróżniamy następujące przemieszczenia macicy:

– a) Przesunięcia (posiliones,ponationes). Mianem tym oznaczamy zmiany, które polegają na przesunięciu całej macicy, bez wybitniejszej zmiany kierunku jej osi, do spojenia łonowego, kości krzyżowej lub do prawej czy lewej ściany miednicy (antepositio vel anteponalio, retropositio vel retroponatio, dexiroposiiio, sinistropositio).

– b)Zgięcia (jlexiones). W tego rodzaju przemieszczeniach oś macicy jest zgięta w okolicy ujścia wewnętrznego kanału szyjki pod innym kątem niż w warunkach prawidłowych.

Nieznaczne zgięcie trzonu macicy ku przodowi (anteflexio) w stosunku do szyjki jest zjawiskiem normalnym. Jeżeli jednak kąt zgięcia będzie mniejszy, a więc trzon macicy bardziej zbliżony do szyjki niż w stanie prawidłowym, mówimy o nadmiernym

Cały wpis

Guzy torbielowate

Torbiel skórzasta, czyli potworniak dojrzały (cystis dermoidalis vel teratoma adultum, coaetaneum). Torbiele skórzaste jajnika stanowią około 10% wszystkich guzów tego narządu. Występują one z reguły w jednym jajniku, w pokaźnym jednak odsetku przypadków (ponad 10 %) spotykamy je – i to czasem w większej liczbie – w obu jajnikach. Stwierdzamy je w każdym wieku. Opisywano je zarówno u płodów (nawet niedonoszonych), jak i u osób starszych powyżej osiemdziesiątego roku życia. Są guzami łagodnymi, rosnącymi wolno i rzadko kiedy przekształcającymi się w nowotwory złośliwe (około 3%). Nigdy prawie nie dochodzą do wielkości średniej torbieli rzekomomu cyn owej. Jeśli są mniejszych rozmiarów, nie powodują żadnych dolegliwości, tak że przez długi czas mogą pozostać nie rozpoznane.

Cały wpis

Niedobór G-6-PD

Częstość występowania niedoboru G-6-PD waha się znacznie w różnych populacjach od poniżej 1% wśród rasy białej Europy Północnej, do 15% u Murzynów amerykańskich, 20% w rejonie Morza Śródziemnego, 60% u Żydów kurdyjskich. Niedobór G-6-PD występuje zwłaszcza w rejonach malarycznych świata. Jak się oblicza ponad 100 milionów osób na całym świecie jest dotkniętych tą wadą.

Cały wpis

UNIECZYNNIANIE

Aminy katecholowe wstrzyknięte dożylnie są szybko usuwane z krążenia. Okres półtrwania noradrenaliny we krwi jest krótszy niż 1 min. pierwotną przyczyną znikania amin katecholowych z krwi jest ich intensywne wychwytywanie przez tkanki, gdyż krew nie zawiera enzymów rozkładających aminy katecholowe.

Cały wpis

Syntetyczne kortykosteroidy i ich zastosowanie

Odrębne zasady dotyczą stosowania leków kortykosteroidowych ze wskazań nagłych, częstokroć w celu ratowania życia. W sytuacjach tego rodzaju stosuje się dożylnie duże dawki kortykosteroidów, jednorazowo albo kilkakrotnie, co 4-6 h, w zależności od potrzeb. Jako graniczny termin tzw. ostrej interwencji przyjmuje się 3 doby. Przykładowe dawki wynoszą 400 mg-2 g hydrokortyzonu, 100 mg-1 g prednizolonu, 5–40 mg deksametazonu na dobę. I tak np. w „pulsacyjnej” metodzie leczenia ciężkich przypadków uszkodzeń nerek w przebiegu tocznia układowego stosuje się dożylnie 1 g metyloprednizolonu na dobę przez 3 dni. Przerwanie leczenia kortykosteroidami podjętego ze wskazań nagłych może być nagłe, z wyjątkiem przypadków, w których przewiduje się konieczność długotrwałej kortykoterapii.

Cały wpis

Leki przeciw arytmiczne

Działanie kardiodepresyjne występuje również przy stosowaniu leków z grupy antagonistów wapnia. Ta grupa leków ze względu na specyfikę ich działania wymaga osobnego omówienia. Hipotonia i rzadkoskurcz zostały podane w tabeli 18.1 jako działania niepożądane werapamilu i nife- riipiny. W pewnym uproszczeniu, leczniczy wpływ antagonistów wapnia polega na hamowaniu pobudzenia ATPazy miofibryli, powodując w ten sposób zmniejszony napływ jonów wapniowych do sarkoplazmy włókie- nek serca i mięśni gładkich [4, 15]. Następstwem tego jest mniejsza kurczliwość mięśnia sercowego (działanie inotropowe ujemne) i zwolnienie czynności serca (ujemne działanie chronotropowe). Ma to wpływ na parametry hemodynamiczne obniża się ciśnienie tętnicze krwi, czasem dochodzi do dość znacznego zwolnienia czynności serca. Równocześnie jednak następuje rozszerzenie mięśni gładkich tętnic obwodowych i wieńcowych, co daje zmniejszenie oporu obwodowego i ciśnienia napełniania lewej komory. Poprawia to przepływ wieńcowy i powoduje zwiększenie objętości minutowej. To więc, co z pozoru jest działaniem niepożądanym (hipotonia, rzadkoskurcz], w swojej istocie jest mechanizmem oszczędzającym tlen. Stanowi to właściwy mechanizm działania przeciwarytmicz- nego „antagonistów wapnia” w komorowych zaburzeniach rytmu w ChNS. Należy jednak pamiętać, że w dusznicy bolesnej, przebiegającej z ewidentną niewydolnością krążenia, nadmierne obniżenie ciśnienia lętnicze-

Cały wpis

DZIAŁANIE OŚRODKOWE LBA

Niektóre LBA, np. propranolol, pronetanol, pindolol, toliprolol i izopro- poksamina, działają ośrodkowo neurodepresyjnie, inne – np. DCI lub ni- fenalol – mogą wywołać objawy pobudzenia, a wreszcie pewne LBA – np. sotalol łub praktolol – nie wywierają wyraźniejszego wpływu na czynność mózgowia [118, 293 – 295, 598, 717, 1040], Przedłużenie snu barbituranowego u myszy przez LBA o działaniu neurodepresyjnym nie jest skorelowane z siłą ich działania p-adrenolitycznego [1040].

Cały wpis